TARPTAUTINĖS PROJEKTŲ OLIMPIADOS „VILIPO”

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso „VILIPO” (Vilnius International Project Olympiad, toliau – konkursas) sąlygos
reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų
vertinimo ir nugalėtojų̨ apdovanojimo tvarką.

II. KONKURSO VIZIJA, MISIJA, TIKSLAS

2. Konkurso vizija – Lietuvos ir užsienio mokinių intelektinių ir kūrybinių gebėjimų taikymas
sprendžiant globalias aplinkos tvarumo ir gamtosaugines problemas.

3. Konkurso misija – skatinti aplinkosaugos problemų̨ supratimą̨ ir jų inovatyvų sprendimą̨ užtikrinant aplinkos tvarumą̨ gamtos, technikos mokslų bei meno pagalba.

4. Konkurso tikslai:
4.1. Ugdyti kritinį gamtamokslinį ir kūrybinį̨ mąstymą, sprendžiant aplinkosaugos
problemas;
4.2. Skleisti aplinkos tvarumo idėją, gilinant gamtos, technikos mokslų ir meno sričių
žinias.

III. DALYVIAI

5. Konkurse gali dalyvauti 13 – 19 metų Lietuvos ir kitų užsienio valstybių moksleiviai.
Konkursui teikiamo darbo autoriais gali būti ne daugiau kaip du mokiniai gamtos mokslų,
energetikos, inžinerijos bei meno (trumpametražio filmo) kategorijose. Tik vienas autorius
gali būti meno (fotografijos arba plakato dizaino) bei kūrybinio rašymo kategorijose.
Konkurso dalyvis gali būti ne vieno darbo autoriumi.

6. Darbų, kuriuos pateikia ta pati mokykla (organizacija) skaičius nėra ribojamas nei
pirmame, nei antrame konkurso etape. Dalyviai pildo registracijos paskyrą savo darbui
pateikti internetiniu adresu www.vilipo.lt. To paties autoriaus/-ių skirtingų kategorijų
darbai pateikiami pildant atskiras registracijos formas.

7. Dalyvaudami VILIPO olimpiadoje dalyviai ir juos lydintys asmenys sutinka su visomis
konkurso tinklalapyje nurodytomis taisyklėmis, reikalingų asmeninių duomenų pateikimu,
nurodytu internetiniu adresu: www.vilipo.lt.

8. Pirmojo etapo dalyvio mokestis yra 20€. Antrojo etapo dalyvio mokestis yra 50€, kuris gali
būti pilnai apmokėtas VILIPO organizatorių, jeigu:

8.1. pildant registracijos formą, atitinkamame laukelyje pažymimas pasirinkimas –
apply for a scholarship;
8.2. komisijos sprendimu projektas buvo įvertintas kaip vienas geriausių.
Kitais atvejais antrojo etapo dalyvio mokestis nėra apmokamas VILIPO organizatorių.
Informaciją apie antrojo etapo dalyvio apmokėjimą bus išsiųsta kai bus išrinkti finalistai į jų registracijos
metu nurodytu elektroninį paštą.

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS

9. Konkursui priimami penkių kategorijų darbai: gamtos mokslų, inžinerijos, energijos, meno
ir kūrybinio rašymo.

10. Konkursui teikiamo darbo pagrindą turi sudaryti autorių savarankiškai atlikto mokslinio
tyrimo rezultatai arba meninio ir kūrybinio rašymo projektai, brandos darbai atitinkantys
šio konkurso darbams keliamus reikalavimus.
11. Konkursui teikiamų darbų tyrimai turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktams. Nevertinami darbai, kuriuose tiriamos toksinės, narkotinės,
radioaktyvios ar sprogstamosios medžiagos, atliekami eksperimentai su gyvūnais. Autoriai
neturi pažeisti kitų asmenų autorinių teisių ir privalo vadovautis Visuomenės informavimo
įstatymo 13 straipsniu „Asmenų teisių, garbės ir orumo apsaugos”. Sukčiavimas, duomenų
ar dokumentų klastojimas, plagijavimas, arba to paties darbo dalyvavimas kituose
Lietuvoje organizuojamuose konkursuose yra draudžiamas. VILIPO turi teisę
diskvalifikuoti dalyvius, kurie pažeidžia anksčiau minėtus reikalavimus.

12. Rekomenduojama gamtos mokslų, energetikos ar inžinerijos kategorijose mokslinio darbo
aprašo struktūra:

12.1. Titulinis puslapis (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas;
autorius (-iai), autoriaus amžius; vadovas; teikiamo darbo metai);
12.2. Įvadas;
12.3. Raktiniai žodžiai;
12.4. Sprendžiamos problemos/literatūros apžvalga;
12.5. Mokslinio tyrimo eiga ir naudotos priemonės;
12.6. Rezultatų analizė ir aptarimas;
12.7. Išvados;
12.8. Darbo apraše cituojamos literatūros sąrašas;
12.9. Informacija apie institucijas (organizacijas) ir (ar) asmenis, padėjusius atlikti
tyrimą.
12.10. Parengtas mokslinio darbo aprašas turi būti konvertuotas į atviro standarto formatą.

13. Fotografijos darbo reikalavimai:

13.1. Dalyviai fotografijas turi siųsti elektroniniu formatu, patalpindami jas į specialią
failų perdavimo sistemą internetiniu adresu www.vilipo.lt;
13.2. Maksimalus fotografijų skaičius – 1;
13.3. Vienos nuotraukos failo dydis neturi viršyti 5 MB;
13.4. Priimamos nuotraukos tik JPEG ir JPG formatu;
13.5. Būtina parengti trumpą (iki vieno puslapio) fotografijos darbo aprašymą
(anotaciją), kuriame pristatoma kūrinio perteikiama pagrindinė mintis.

14. Trumpametražio filmo reikalavimai:

14.1. Dalyviai trumpametražius filmus turi patalpinti į YouTube vaizdo įrašų platformą.
Klipo pavadinimas turi prasidėti „VILIPO 2020:”, o po dvitaškio įrašomas pačių
dalyvių sugalvotas pavadinimas. YouTube nuoroda į klipą turi būti nurodyta
paraiškos teikimo metu.
14.2. Filmo trukmė – nuo 2 iki 6 min;
14.3. Filmo montavimui galima naudoti tik savo filmuotą medžiagą;
14.4. Baigiamojo etapo dalyviai privalo turėti trumpametražio filmo failo kopiją USB
atmintuke arba išoriniame diske. Rekomenduojami šie failų formatai: .mp4, .mov,
.flv, .wmv
14.5. Jei kurtame filme kalbama kita nei anglų kalba, jis turi būti subtitruotas anglų
kalba.

15. Plakato dizaino reikalavimai:

15.1. Plakato elektroninės versijos failas turi būti pateiktas PDF, JPEG arba JPG formatu.
15.2. Plakato failo dydis neturi viršyti 5 MB.
16. Kūrybinio rašto darbo reikalavimai:
16.1. Dalyviai rašto darbus turi siųsti elektroniniu formatu, patalpindami juos į specialią
failų perdavimo sistemą adresu www.vilipo.lt;
16.2. Failas turi būti konvertuotas į atviro standarto formatą – pdf;
16.3. Kūrybinis rašto darbas gali būti apsakymas arba esė;
16.4. Rašto darbas turi turėti titulinį puslapį, kuriame būtų nurodyta mokykla ar kita
atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-ė) nurodant amžių,
vadovas; teikiamo darbo metai);
16.5. Jei rašoma esė, apraše nurodomas cituojamos literatūros sąrašas.
16.6. Kūrybinio rašto darbo apimtis neturėtų būti didesnė kaip 2000 žodžių be literatūros
sąrašo.
16.7. Lapų dydis ant kurio pateikiamas kūrybinis rašto darbas turi būti A4. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių
– po 2 cm. Tekstas turi būti atspausdintas Times New Roman arba Calibri 12 dydžio
šriftu, o puslapiai sunumeruoti.
16.8. Baigiamojo etapo dalyviai atvykdami turi turėti atspausdintą ir įrištą kopiją.
16.9. Projektai rašomi ir pristatomi anglų kalba.

17. Bendra gamtos mokslų, energetikos ar inžinerijos kategorijos mokslinio darbo aprašo
darbo aprašo, į kurį įeina tekstas, lentelės, grafinė medžiaga, cituojamos literatūros sąrašas
ir kt., išskyrus titulinį puslapį, apimtis neturi viršyti 15-os A4 formato puslapių (be priedo),
atspausdintų Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Darbo aprašo byla (pdf
formatu) neturi viršyti 5 MB.
18. Fotografijos darbo aprašymo (anotacijos) apimtis neturi viršyti vieno A4 formato puslapio,
atspausdinto Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu ir pateikiamas atviro
standarto formatu – pdf.

19. Patekus į baigiamąjį etapą, papildomai galima pristatyti darbo priedus: duomenų
registravimo žurnalą, išsamią grafinę medžiagą, tyrimo eigą ir rezultatus iliustruojančias
nuotraukas, nuorodas į YouTube vaizdo įrašus ar pan.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

20. Konkursas organizuojamas dviem etapais:

20.1. Pirmajam (atrankiniam) konkurso etapui nuo 2019 m. gruodžio 15 d. iki 2020 m.
kovo 15 d. teikiama projektų (mokslinio darbo/meninio/kūrybinio rašymo) paraiška
anglų kalba. Registracijos forma bus paskelbta konkurso tinklalapyje
www.vilipo.lt
20.2. Dalyviai gali pateikti kelis nevienodus projektus skirtingose kategorijose.
20.3. Darbas nevertinamas, jeigu:
20.3.1. yra pateiktas pasibaigus nurodytam terminui;
20.3.2. darbo pobūdis gamtos mokslų, energijos ar inžinerijos kategorijose nėra
tiriamasis (pvz.: referatas ar literatūros apžvalga be savarankiškai gautų
rezultatų),
20.3.3. kūrybinio rašymo kategorijoje pateiktas meno kūrinys ar projektas pateikiamas
be aprašo/anotacijos (tik pats produktas – trumpas filmas, rašinys, plakatas ar
fotografija).

20.4. Antrajam (baigiamajam) konkurso etapui, kuris vyks 2020 m. gegužės 14 – 16 d.
Vilniuje, ekspertų komisijos atrinktų darbų sąrašas bus paskelbtas konkurso
tinklalapyje iki 2020 m. kovo 22 d. Tuo atveju, jei tų pačių dalyvių-bendraautorių keli darbai pateko į antrąjį etapą, pareiškėjai gali pasirinkti, kuris iš jų pristatys
bendrą darbą tam tikroje kategorijoje. VILIPO antrajame etape gali būti pristatomas
tik vienas to paties dalyvio darbas tam tikroje kategorijoje.
20.5. Mokiniai, patekę į konkurso antrąjį etapą, turi registruotis tinklalapyje
www.vilipo.lt iki 2020 m. kovo 31d. Oficiali renginio kalba – anglų.
20.6. Baigiamajame etape mokslinis tyrimas, meno arba kūrybinio rašymo produktas
pristatomi stendiniu pranešimu anglų kalba ir trumpu (iki 5 min) žodiniu pristatymu
ekspertų komisijai. Pateikiamas atspausdintas darbo aprašymas; papildomai galima
pateikti tyrimą iliustruojančią medžiagą: veikiantį modelį, tirtus pavyzdžius, vaizdo
ir (ar) garso įrašus, kompiuterines programas ar pan.

21. Pirmoji baigiamojo etapo diena bus skirta konkurso atidarymui, mokslo ir meno projektų
stendinių pranešimų viešam pristatymui, diskusijai su ekspertais, o taip pat
gamtos/technikos mokslų inovacijų pristatymui tyrimų centruose. Antrąją dieną
numatomos tikslinės veiklos baigiamojo etapo dalyviams: pažintinės – kultūrinės
ekskursijos, gamtos/technikos mokslų inovacijų pristatymas tyrimų centruose. Trečioji
konkurso diena bus skirta konkurso uždarymui, prizines vietas užėmusių dalyvių
pagerbimui, atminimo dovanų įteikimui, baigiamajam koncertui.

22. Kvietimas dalyvauti konkurse siunčiamas darbų autorių nurodytais el. pašto adresais,
mokyklai ar kitai atstovaujamai institucijai.

VI. DARBŲ VERTINIMAS

23. Darbus konkurso baigiamajam etapui atrenka bei vertina ekspertų komisija, patvirtinta
VILIPO organizacinio komiteto įsakymu. Vertinant atsižvelgiama į idėjos originalumą ir
moksliškumą, tyrimo atlikimo meistriškumą bei kruopštumą, tyrimo metodikos naujumą,
darbo atlikimo savarankiškumą, darbo aprašo ir stendo estetinį vaizdą bei autorių gebėjimą
pristatyti ekspertams darbo temą. Mokinių darbams vadovaujantys bei lydintys asmenys
negali būti VILIPO darbų vertinimo komisijos nariais.

24. Darbo autoriui nedalyvaujant baigiamajame etape, darbas nevertinamas.

VII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

25. Konkurso dalyviams įteikiami VILIPO baigiamojo etapo dalyvio diplomai; prizininkai
apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų prizais, Vilniaus miesto savivaldybės
Švietimo aplinkos skyriaus atminimo dovanėlėmis.

VIII. KONKURSO FINANSAVIMAS

26. Konkursą finansuoja VIMS – International Meridian School.

27. Dalyviai (mokiniai, lydintys asmenys) aprūpinami nakvyne ir maistu, sumokėjus dalyvio
mokestį.

28. Lietuvos mokinių ir lydinčių asmenų (mokytojų) kelionės, mokytojų nakvynės išlaidos gali
būti apmokėtos miestų (rajonų) savivaldybių administracijų Švietimo padalinių.

IX. ORGANIZATORIAI

29. Konkursą organizuoja VIMS – International Meridian School bendradarbiaudama su
Fizinių ir technologijos mokslų centru, Vilniaus Licėjumi, Vilniaus Žirmūnų gimnazija.
Bendradarbiaujančių institucijų atstovai formuoja VILIPO organizacinį komitetą (toliau –
komitetas). Komitetas teikia VIMS – International Meridian School direktoriui konkurso
nuostatus tvirtinimui, dalyvauja organizuojant konkurso veiklas, numatytas
bendradarbiavimo sutartyje.

30. Esant būtinybei, organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus. Galimi nuostatų
pasikeitimai bus skelbiami konkurso interneto tinklapyje www.vilipo.lt.

31. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklapyje www.vilipo.lt; papildoma
informacija teikiama el. paštu info@vims.lt; kontaktinis asmuo (konkurso koordinatorė)
biologijos mokytoja, dr. Vilma Baužienė (+370 614 41494).

Scroll to top