fbpx

Pranešimas

VILIPO 2024 nacionalinio etapo rezultatai jau čia!

Norint dalyvauti tarptautiniame konkurso etape, reikia užpildyti registracijos formą „Participation form

VILIPO 2024

Ketvirtus metus iš eilės Lietuvoje organizuojama tarptautinė mokinių projektų olimpiada – Vilnius International Project Olympiad – VILIPO. Šis konkursas skirtas Lietuvos ir užsienio šalių mokiniams nuo 12 iki 19 metų.

Konkurso idėja – skirtingų šalių mokinių mokslinių ir meninių projektų, kurių temos apima aktualių gamtosaugos, energijos, inžinerijos problemų sprendimą, pristatymas.

Konkurso tikslas – skatinti mokinius suvokti globalias aplinkosaugos, aplinkos tvarumo problemas ir ieškoti problemų sprendimų, pasitelkiant gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, robotiką, programavimą ir menus.

Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“ įtraukta į Lietuvos mokinių neformalaus švietimo ugdymo centro patvirtintą „Įvairių institucijų organizuojamų nacionalinių renginių 2023 metais“ grafiką.

TARPTAUTINĖS PROJEKTŲ OLIMPIADOS „VILIPO” NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso „VILIPO” (Vilnius International Project Olympiad, toliau – konkursas) sąlygos reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

II. KONKURSO VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI

 1. Konkurso vizija – Lietuvos ir užsienio mokinių intelektinių ir kūrybinių gebėjimų taikymas sprendžiant globalias aplinkos tvarumo ir gamtosaugines problemas.
 2. Konkurso misija – skatinti aplinkosaugos problemų supratimą ir jų inovatyvų sprendimą, užtikrinant aplinkos tvarumą gamtos, technikos mokslų bei meno pagalba.
 3. Konkurso tikslai:
  • Ugdyti kritinį gamtamokslinį ir kūrybinį̨ mąstymą, sprendžiant aplinkosaugos problemas;
  • Skleisti aplinkos tvarumo idėją, gilinant gamtos, technikos mokslų ir meno sričių žinias.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursas organizuojamas dviem etapais.
  • Nacionalinis konkurso etapas vyks nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. kovo 1 d. Šio etapo metu dalyviai vilipo.lt tinklalapyje pildo registracijos formą ir pateikia keturis dokumentus (parengtus lietuvių arba anglų kalba), nurodytus 12 punkte.
   • Dalyviai gali pateikti kelis projektus skirtingose konkurso kategorijose.
   • Nacionalinio konkurso nugalėtojų darbų sąrašas bus paskelbtas konkurso tinklalapyje 2024 m. kovo 8 d.
  • Tarptautinis konkurso etapas vyks 2024 m. gegužės 2-6 d. Vilniuje. Žodinis projektų pristatymas (anglų k.) vertintojams ir atsakinėjimas į jų dalykinius klausimus vyks gegužės 3 d. Konkurso finalo nugalėtojai bus skelbiami VILIPO 2024 uždarymo ceremonijos metu gegužės 6 d.
  • Oficiali konkurso kalba – anglų kalba.
   • Tarptautinio etapo metu dalyviai 2024 m. kovo 8-31 d. vilipo.lt tinklalapyje pildo registracijos formą. Šiame etape gali dalyvauti pirmąsias vietas laimėję nacionalinio konkurso nugalėtojai. Kvietimas dalyvauti tarptautiniame konkurso etape bus siunčiamas darbų autorių ir jų vadovų nurodytais el. pašto adresais.
   • Dalyviai, parengę aplinkotyros, energetikos, inžinerijos, programavimo, robotikos ar produkto dizaino projektą, registracijos metu patvirtina savo dalyvavimą finale ir rengia stendinį projekto pranešimą anglų kalba, atitinkantį 20 – 22 punktų reikalavimus. Atspausdintą stendinį pranešimą būtina eksponuoti finalo metu, pristatant savo projektą vertintojams.
   • Dalyviai, parengę meno ar kūrybinio rašymo projektą, registracijos metu patvirtina savo dalyvavimą finale. Meno kategorijos projektų – fotografijos ir plakato dizaino – finaliniai darbai tūri būti atspausdinti. Spausdinių matmenys: 45,72 x 60,96 cm.
   • Konkurso tarptautiniame etape gali būti pristatomas tik vienas to paties dalyvio darbas. Tuo atveju, jei į tarptautinį etapą pateko keli tų pačių bendraautorių projektai, privalu pasirinkti, kuris dalyvis iš bendraautorių pristatys pasirinktą projektą.

IV. DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti 12 – 19 metų Lietuvos ir užsienio valstybių mokiniai. Konkursui teikiamo darbo autoriais gali būti ne daugiau kaip du mokiniai aplinkotyros, energetikos, inžinerijos, programavimo, robotikos bei meno (trumpametražio filmo arba produkto dizaino) kategorijose. Vienas autorius gali būti meno (fotografijos arba plakato) bei kūrybinio rašymo kategorijose. Vienas dalyvis gali būti daugiau nei vieno darbo autoriumi.
 2. Darbų, kuriuos pateikia ta pati mokykla (ugdymo įstaiga), skaičius nėra ribojamas nei nacionaliniame, nei tarptautiniame konkurso etape. To paties autoriaus (-ių) skirtingų kategorijų darbai pateikiami pildant atskiras registracijos formas.
 3. Projektų autoriai ir jiems vadovaujantys asmenys sutinka su visomis konkurso tinklalapyje vilipo.lt nurodytomis taisyklėmis. Konkurso organizavimo tikslais pateikti asmens duomenys bus tvarkomi remiantis (BDAR) LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Meridiano licėjaus Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-105/1-AP.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Konkursui priimami septynių kategorijų darbai: aplinkotyros, inžinerijos, energetikos, programavimo, robotikos, meno ir kūrybinio rašymo.
 2. Konkursui teikiamo darbo pagrindą turi sudaryti autorių savarankiškai atlikto mokslinio tyrimo rezultatai, sukurta programa arba produkto dizainas, sukonstruotas robotas arba meninio ir kūrybinio rašymo projektai, atitinkantys šio konkurso darbams keliamus reikalavimus.
 3. Konkursui teikiamų projektų turinys (tyrimai) turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams. Nevertinami darbai, kuriuose tiriamos toksinės, narkotinės, radioaktyvios ar sprogstamosios medžiagos, atliekami eksperimentai su gyvūnais. Autoriai neturi pažeisti kitų asmenų autorinių teisių ir privalo vadovautis Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsniu „Asmenų teisių, garbės ir orumo apsaugos”. Sukčiavimas, duomenų ar dokumentų klastojimas, plagijavimas arba to paties darbo dalyvavimas kituose Lietuvos ir užsienio organizuojamuose konkursuose yra draudžiamas. Tačiau konkursui gali būti teikiami ženkliai (kokybiškai ir kiekybiškai) patobulinti projektai, dalyvavę anksčiau įvykusiuose konkursuose. VILIPO turi teisę diskvalifikuoti dalyvius, kurie pažeidžia anksčiau minėtus reikalavimus.
 4. Nacionalinio konkurso etapo dalyviai, teikiantys bet kurios kategorijos darbą, registracijos metu turi pridėti projekto santrauką ir projekto aprašą PDF formatu, žodinio projekto pristatymo vaizdo įrašo (iki 3 min) YouTube nuorodą ir projekto stendinį pristatymą PDF formatu. Meno (išskyrus produkto dizaino) ir kūrybinio rašymo kategorijų projektų autoriai registracijos metu neteikia projekto stendinio pristatymo.
 5. Rekomenduojama aplinkotyros, programavimo, robotikos, energetikos ar inžinerijos kategorijų projekto santrauka ir aprašo struktūra:
  • Santrauka. Šioje dalyje reikėtų pristatyti problematiką ir aktualumą, tikslą, naudotus metodus, svarbiausius rezultatus/išvadas. Žodžių skaičius tekste iki 300. Puslapio pabaigoje būtina nurodyti raktinius žodžius (nuo trijų iki šešių). Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Failas  PDF formatu neturi viršyti 15 MB.
  • Projekto aprašo titulinis puslapis (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), autoriaus amžius; vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas);
  • Įvadas;
  • Sprendžiamos problemos/literatūros apžvalga;
  • Mokslinio tyrimo eiga ir naudotos priemonės;
  • Rezultatų analizė ir aptarimas;
  • Išvados;
  • Darbo apraše cituojamos literatūros sąrašas;
  • Trumpa informacija apie institucijas (organizacijas) ir (ar) asmenis, padėjusius atlikti tyrimą;
  • Bendra projekto aprašo (į kurį įeina tekstas, lentelės, grafinė medžiaga, cituojamos literatūros sąrašas ir kt., išskyrus titulinį puslapį) apimtis turėtų būti ne mažiau kaip dešimt A4 formato puslapių, tačiau neturi viršyti dvidešimties puslapių (be priedų, kurie gali būti, pvz.: žemėlapiai, pirminių duomenų lentelės, didelio formato paveikslai, ir kt.). Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu, puslapiai numeruojami. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Projekto aprašo failas  PDF formatu neturi viršyti 15 MB.
 6. Meno kategorijos projekto – fotografijos – reikalavimai:
  • Registracijos metu dalyviai fotografijas pateikia elektroniniu formatu;
  • Maksimalus fotografijų skaičius – 1;
  • Vienos nuotraukos failo dydis neturi viršyti 15 MB;
  • Priimamos nuotraukos tik JPEG ir JPG formatu;
  • Būtina parengti trumpą (iki puslapio) fotografijos darbo aprašymą (anotaciją), kuriame pristatoma kūrinio perteikiama pagrindinė mintis, jos aktualumas ir originalumas. Privaloma patvirtinti fotografijos autorystę;
  • Fotografijos darbo aprašyme (anotacijoje) tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Žodžių skaičius tekste iki 300. Puslapio pabaigoje būtina nurodyti raktinius žodžius (nuo trijų iki šešių). Dokumentas pateikiamas PDF formatu.
 7. Meno kategorijos projekto – trumpametražio filmo – reikalavimai:
  • Dalyviai trumpametražius filmus turi patalpinti į YouTube vaizdo įrašų platformą. Klipo pavadinimas turi prasidėti „VILIPO 2024:”, o po dvitaškio įrašomas pačių dalyvių sugalvotas pavadinimas. YouTube nuoroda į klipą turi būti nurodyta paraiškos teikimo metu;
  • Filmo trukmė – nuo 2 iki 6 min;
  • Filmo montavimui galima naudoti tik savo filmuotą medžiagą;
  • Baigiamojo etapo dalyviai privalo turėti trumpametražio filmo failo kopiją USB atmintuke arba išoriniame diske. Rekomenduojami šie failų formatai: .mp4, .mov, .avi, .wmv;
  • Jei kurtame filme kalbama kita nei anglų kalba, jis turi būti subtitruotas anglų kalba;
  • Trumpametražio filmo darbo aprašyme (anotacijoje) trumpai pristatoma projekto idėja, jos aktualumas ir originalumas. Anotacijos apimtis neturi viršyti vieno A4 formato puslapio (žodžių skaičius tekste iki 300). Puslapio pabaigoje būtina nurodyti raktinius žodžius (nuo trijų iki šešių). Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu.
 8. Meno kategorijos projekto – plakato dizaino – reikalavimai, rekomenduojama projekto anotacija ir aprašo struktūra:
  • Anotacija. Šioje dalyje trumpai pristatoma plakato dizaino idėja, jos aktualumas ir originalumas. Žodžių skaičius tekste iki 300. Puslapio pabaigoje būtina nurodyti raktinius žodžius (nuo trijų iki šešių). Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Failas  PDF formatu neturi viršyti 15 MB.
  • Projekto aprašo titulinis puslapis (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), autoriaus amžius; vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas);
  • Įvadas;
  • Projektavimas. Skyriaus apimtis – nuo vieno iki trijų puslapių. Šiame skyriuje aprašoma kuriamo plakato projektavimas, kūrimo eiga ir rezultatai:
   • Idėjos paieška, analogai, jų analizė, apibendrinimas. Šiame poskyryje įvardijama darbo idėja, paaiškinama, kaip kilo idėja. Pateikiami projektuojamo plakato analogų vaizdai (nuotraukos, eskizai, piešiniai), aprašymai;
   • Idėjos įgyvendinimo etapai. Šiame poskyryje nurodomi atlikti plakato kūrimo ir apipavidalinimo darbai: plakato eskizai, brėžiniai, maketai ar kitos kūrybinio proceso dokumentavimo formos;
  • Darbo apraše cituojamos literatūros sąrašas;
  • Trumpa informacija apie institucijas (organizacijas) ir (ar) asmenis, padėjusius atlikti projektą;
  • Jeigu plakate naudojamos iškarpos iš kitų nuotraukų – turi būti pateikiamas autorius ir iš kur naudota vaizdinė medžiaga.
  • Projekto aprašo apimtis nuo trijų iki šešių A4 formato puslapių. Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu. Failo dydis neturi viršyti 15 MB.
  • Galutinis plakato pristatymas. Plakato elektroninės versijos failas turi būti pateiktas PDF, JPEG arba JPG formatu.
  • Plakato failo dydis neturi viršyti 15 MB.
 9. Meno kategorijos projekto – produkto dizaino – reikalavimai, rekomenduojama projekto anotacija ir aprašo struktūra:
  • Anotacija. Šioje dalyje trumpai pristatoma produkto dizaino idėja, jos aktualumas ir originalumas. Žodžių skaičius tekste iki 300. Puslapio pabaigoje būtina nurodyti raktinius žodžius (nuo trijų iki šešių). Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Projekto aprašo failas  PDF formatu neturi viršyti 15 MB.
  • Titulinis puslapis (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), autoriaus amžius; vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas);
  • Įvadas;
  • Projektavimas. Skyriaus apimtis – nuo vieno iki trijų puslapių. Šiame skyriuje aprašoma kuriamo produkto projektavimas, kūrimo eiga ir rezultatai:
   • Idėjos paieška, analogai, jų analizė, apibendrinimas. Šiame poskyryje įvardijama darbo idėja, paaiškinama, kaip kilo idėja. Pateikiami projektuojamo produkto analogų vaizdai (nuotraukos, eskizai, piešiniai ar ), aprašymai;
   • Idėjos įgyvendinimo etapai. Šiame poskyryje nurodomi atlikti produkto kūrimo ir apipavidalinimo darbai: produkto eskizai, brėžiniai, maketai ar kitos technologinio proceso dokumentavimo formos;
  • Galutinio produkto pristatymas. Šiame poskyryje pateikiamos sukurto produkto nuotraukos, trumpas dizaino idėjos ir funkcionalumo pristatymas, atsižvelgiant į naudą visuomenei ir poveikį aplinkai;
  • Darbo apraše cituojamos literatūros sąrašas;
  • Trumpa informacija apie institucijas (organizacijas) ir (ar) asmenis, padėjusius atlikti projektą.
  • Projekto aprašo apimtis nuo penkių iki dešimties A4 formato puslapių. Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu. Failo dydis neturi viršyti 15 MB.
  • Stendinis pranešimas turi atitikti projekto aprašo struktūrą: įvadas, projektavimas, galutinis produkto pristatymas, cituojamos literatūros sąrašas. Stendinis pranešimas neturi viršyti vieno A3 formato puslapio. Failas pateikiamas PDF formatu iki 15 MB apimties.
 10. Kūrybinio rašymo projekto reikalavimai:
  • Registracijos metu dalyviai rašto darbus (tik anglų kalba) pateikia elektroniniu formatu;
  • Failas turi būti konvertuotas į PDF formatą;
  • Kūrybinis rašto darbas gali būti apsakymas arba esė;
  • Rašto darbe privalomas titulinis puslapis, kuriame būtų nurodyta mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-ė) nurodant amžių, vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas;
  • Jei rašoma esė, darbe nurodomas cituojamos literatūros sąrašas;
  • Kūrybinio rašto darbo apimtis neturėtų būti didesnė kaip 2000 žodžių (be literatūros sąrašo);
  • Vieno puslapio dydis, kuriame pateikiamas kūrybinis rašto darbas, turi būti A4 formato. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Tekstas turi būti renkamas Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu.
  • Kūrybinio rašto darbo aprašyme (anotacijoje) trumpai pristatoma projekto idėja, jos aktualumas ir originalumas. Anotacijos apimtis neturi viršyti vieno A4 formato puslapio. Žodžių skaičius tekste iki 300. Puslapio pabaigoje būtina nurodyti raktinius žodžius (nuo trijų iki šešių). Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Visų lapo paraščių matmenys turi būti po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu.
 11. Trumpame (iki 3 min) bet kurios kategorijos projekto žodinio pristatymo įraše darbo autoriai turėtų trumpai pristatyti savo darbo problematiką, tikslą, taikytus metodus, gautus rezultatus bei akcentuoti savo projekto išskirtinumą, aktualumą, sąsają su konkurso vizija. Pristatymo metu darbo autoriai gali naudoti vaizdines priemones (stendinį pristatymą, PowerPoint pateiktis), kurios iliustruoja projektą.
 12. Konkurso finale mokiniai pristato atspausdintą (tik anglų kalba) projekto stendinį pranešimą (ilgis – 120 cm, plotis – 80 cm).
 13. Rekomenduojama aplinkotyros, programavimo, robotikos, energetikos ar inžinerijos kategorijų projekto stendinio pranešimo struktūra:
  • Antraštė (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas);
  • Įvadas;
  • Tikslas ir uždaviniai;
  • Mokslinio tyrimo eiga ir naudotos priemonės;
  • Rezultatų analizė ir aptarimas;
  • Išvados;
  • Pranešime cituojamos literatūros sąrašas;
  • Stendinis pranešimas (į kurį įeina tekstas, lentelės, grafinė medžiaga, cituojamos literatūros sąrašas) neturi viršyti vieno A3 formato puslapio. Failas pateikiamas PDF formatu iki 15 MB apimties.
 14. Rekomenduojama meno kategorijos produkto dizaino projekto stendinio pranešimo struktūra:
  • Antraštė (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas);
  • Įvadas;
  • Projektavimas;
  • Galutinio produkto pristatymas;
  • Pranešime cituojamos literatūros sąrašas;

   VI. DARBŲ VERTINIMAS

 15. Projektus, pateiktus konkurso nacionaliniam ir tarptautiniam etapams, vertina septynių kategorijų ekspertų komisijos, sudarytos iš Vilniaus universiteto dėstytojų ir Lietuvos mokyklų mokytojų. Mokinių darbams vadovaujantys asmenys negali būti konkursui teikiamų projektų vertinimo komisijos nariais. Ekspertų komisijų sudėtis patvirtinama Meridiano licėjaus direktoriaus įsakymu, gavus VILIPO organizacinio komiteto pritarimą.
 16. Vertinant projektus atsižvelgiama į idėjos originalumą ir moksliškumą, tyrimo atlikimo meistriškumą bei kruopštumą, tyrimo metodikos naujumą, darbo atlikimo savarankiškumą, projekto aprašo ir stendinio pristatymo estetinį vaizdą bei autorių gebėjimą pristatyti ekspertams projekto idėją, jos išpildymą.
 17. Projektas nevertinamas, jeigu:
  • yra pateiktas pasibaigus nurodytam terminui;
  • darbo pobūdis aplinkotyros, programavimo, robotikos, energetikos ar inžinerijos kategorijose nėra tiriamasis (pvz.: referatas ar literatūros apžvalga be savarankiškai gautų rezultatų);
  • meno ir kūrybinio rašymo kategorijose projektas pateikiamas be aprašo/anotacijos (tik pats produktas – trumpas filmas, rašinys, plakatas ar fotografija).
  • darbas yra plagijuotas.
 18. Jei konkurso dalyvis nesilaiko 13 – 22 punktuose keliamų raštvedybos ir struktūros reikalavimų projekto aprašui, jo stendiniam ir žodiniam pristatymui, mažėja projekto bendras įvertinimas.

  VII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 19. Konkurso dalyviams įteikiami VILIPO nacionalinio etapo dalyvio diplomai; prizininkai apdovanojami konkurso nugalėtojų diplomais, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo aplinkos skyriaus atminimo dovanėlėmis.

  VIII. KONKURSO FINANSAVIMAS

 20. Konkursą finansuoja Meridiano licėjus.
 21. Dalyvavimas konkurso nacionaliniame etape yra mokamas – 30 Eur.
 22. Dalyvavimas tarptautiniame konkurso etape yra mokamas. Dalyvio mokestis yra 90 Eur. Į dalyvio mokestį įskaičiuotos projektų vertinimo bei apdovanojimo išlaidos. Pageidaujantys apsistoti viešbutyje turėtų papildomai sumokėti. Lietuvos mokiniai gali pretenduoti į organizatoriaus teikiamą dalinę stipendiją konkurso tarptautinio etapo dalyvio mokesčiui padengti.

  IX. ORGANIZATORIAI

 23. Konkursą organizuoja Meridiano licėjus, bendradarbiaudama su Fizinių ir technologijos mokslų centru, Vilniaus licėjumi, Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Bendradarbiaujančių institucijų atstovai formuoja VILIPO organizacinį komitetą (toliau – komitetas). Komitetas teikia Meridiano licėjaus direktoriui konkurso nuostatus tvirtinimui, dalyvauja organizuojant konkurso veiklas, numatytas bendradarbiavimo sutartyje.
 24. Esant būtinybei, organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus. Galimi nuostatų pasikeitimai bus skelbiami konkurso interneto tinklalapyje vilipo.lt.
 25. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje vilipo.lt; papildoma informacija teikiama el. paštu info@vilipo.lt.
Scroll to top