fbpx

Trečius metus iš eilės Lietuvoje organizuojama tarptautinė mokinių projektų olimpiada – Vilnius International Project Olympiad – VILIPO. Šis konkursas skirtas Lietuvos ir užsienio šalių mokiniams nuo 14 iki 19 metų.

Konkurso idėja – skirtingų šalių mokinių mokslinių ir meninių projektų, kurių temos apima aktualių gamtosaugos, energijos, inžinerijos problemų sprendimą, pristatymas.

Konkurso tikslas – skatinti mokinius suvokti globalias aplinkosaugos, aplinkos tvarumo problemas ir ieškoti problemų sprendimų, pasitelkiant gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, robotiką, programavimą ir menus.

Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“ įtraukta į Lietuvos mokinių neformalaus švietimo ugdymo centro patvirtintą „Įvairių institucijų organizuojamų nacionalinių renginių 2022 metais“ grafiką.

TARPTAUTINĖS PROJEKTŲ OLIMPIADOS „VILIPO” NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso „VILIPO” (Vilnius International Project Olympiad, toliau – konkursas) sąlygos reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

II. KONKURSO VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI

 1. Konkurso vizija – Lietuvos ir užsienio mokinių intelektinių ir kūrybinių gebėjimų taikymas sprendžiant globalias aplinkos tvarumo ir gamtosaugines problemas.
 2. Konkurso misija – skatinti aplinkosaugos problemų supratimą ir jų inovatyvų sprendimą, užtikrinant aplinkos tvarumą gamtos, technikos mokslų bei meno pagalba.
 3. Konkurso tikslai:
  • Ugdyti kritinį gamtamokslinį ir kūrybinį̨ mąstymą, sprendžiant aplinkosaugos problemas;
  • Skleisti aplinkos tvarumo idėją, gilinant gamtos, technikos mokslų ir meno sričių žinias.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursas organizuojamas nuotoliniu būdu dviem etapais.
  • Nacionalinis konkurso etapas vyks nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d. Šio etapo metu dalyviai vilipo.lt tinklalapyje pildo registracijos formą ir pateikia tris dokumentus (parengtus lietuvių arba anglų kalba), nurodytus 12 punkte.
   • Dalyviai gali pateikti kelis projektus skirtingose konkurso kategorijose.
   • Nacionalinio konkurso nugalėtojų darbų sąrašas bus paskelbtas konkurso tinklalapyje 2022 m. balandžio 5 d.
  • Tarptautinis konkurso etapas vyks 2022 m. gegužės 14 d. nuotoliniu būdu, tiesioginio ryšio metu, jungiantis per konkurso organizatorių pasirinktą vaizdo konferencijų platformą. Oficiali konkurso kalba – anglų kalba.
   • Tarptautinio etapo metu dalyviai 2022 m. balandžio 6-25 d. vilipo.lt tinklalapyje pildo registracijos formą. Šiame etape gali dalyvauti pirmąsias vietas laimėję nacionalinio konkurso nugalėtojai. Kvietimas dalyvauti tarptautiniame konkurso etape bus siunčiamas darbų autorių ir jų vadovų nurodytais el. pašto adresais.
   • Dalyviai, parengę aplinkotyros, energetikos, inžinerijos, programavimo ar robotikos projektą, registracijos metu pateikia anglų kalba parašytą stendinį projekto pranešimą, atitinkantį 14 punkto reikalavimus.
   • Dalyviai, parengę meno ar kūrybinio rašymo projektą, registracijos metu patvirtina savo dalyvavimą.
   • Konkurso tarptautiniame etape gali būti pristatomas tik vienas to paties dalyvio darbas. Tuo atveju, jei į tarptautinį etapą pateko keli tų pačių bendraautorių projektai, privalu pasirinkti, kuris dalyvis iš bendraautorių pristatys pasirinktą projektą.
   • Pirmąją tarptautinio konkurso etapo dieną (2022 m. gegužės 14 d.) tiesioginės vaizdo transliacijos metu dalyviai turės pristatyti savo projektą gyvai ir atsakyti į ekspertų komisijos klausimus apie projektą. Dalyvių, parengusių aplinkotyros, energetikos, inžinerijos, programavimo ir robotikos projektus, žodiniam pristatymui ir atsakymams į vertintojų klausimus bus skiriama iki 10 min. Dalyvių, parengusių meno ir kūrybinio rašymo projektus, žodiniam pristatymui ir atsakymams į vertintojų klausimus bus skiriama iki 5 min.
   • Konkurso tarptautinio etapo nugalėtojai bus skelbiami 2022 m. gegužės 28 d.

IV. DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti 14 – 19 metų Lietuvos ir užsienio valstybių mokiniai. Konkursui teikiamo darbo autoriais gali būti ne daugiau kaip du mokiniai aplinkotyros, energetikos, inžinerijos, programavimo, robotikos bei meno (trumpametražio filmo arba produkto dizaino) kategorijose. Vienas autorius gali būti meno (fotografijos arba plakato) bei kūrybinio rašymo kategorijose. Vienas dalyvis gali būti daugiau nei vieno darbo autoriumi.
 2. Darbų, kuriuos pateikia ta pati mokykla (ugdymo įstaiga), skaičius nėra ribojamas nei nacionaliniame, nei tarptautiniame konkurso etape. To paties autoriaus (-ių) skirtingų kategorijų darbai pateikiami pildant atskiras registracijos formas.
 3. Projektų autoriai ir jiems vadovaujantys asmenys sutinka su visomis konkurso tinklalapyje vilipo.lt nurodytomis taisyklėmis. Konkurso organizavimo tikslais pateikti asmens duomenys bus tvarkomi remiantis (BDAR) LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, VIMS – International Meridian School Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-105/1-AP.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Konkursui priimami septynių kategorijų darbai: aplinkotyros, inžinerijos, energetikos, programavimo, robotikos, meno ir kūrybinio rašymo.
 2. Konkursui teikiamo darbo pagrindą turi sudaryti autorių savarankiškai atlikto mokslinio tyrimo rezultatai, sukurta programa arba produkto dizainas, sukonstruotas robotas arba meninio ir kūrybinio rašymo projektai, atitinkantys šio konkurso darbams keliamus reikalavimus.
 3. Konkursui teikiamų projektų turinys (tyrimai) turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams. Nevertinami darbai, kuriuose tiriamos toksinės, narkotinės, radioaktyvios ar sprogstamosios medžiagos, atliekami eksperimentai su gyvūnais. Autoriai neturi pažeisti kitų asmenų autorinių teisių ir privalo vadovautis Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsniu „Asmenų teisių, garbės ir orumo apsaugos”. Sukčiavimas, duomenų ar dokumentų klastojimas, plagijavimas arba to paties darbo dalyvavimas kituose Lietuvos ir užsienio organizuojamuose konkursuose yra draudžiamas. Tačiau konkursui gali būti teikiami ženkliai (kokybiškai ir kiekybiškai) patobulinti projektai, dalyvavę anksčiau įvykusiuose konkursuose. VILIPO turi teisę diskvalifikuoti dalyvius, kurie pažeidžia anksčiau minėtus reikalavimus.
 4. Nacionalinio konkurso etapo dalyviai, teikiantys bet kurios kategorijos darbą, registracijos metu turi pridėti projekto aprašą PDF formatu, žodinio projekto pristatymo vaizdo įrašo (iki 3 min) YouTube nuorodą ir projekto stendinį pristatymą PDF formatu. Meno (išskyrus produkto dizaino) ir kūrybinio rašymo kategorijų projektų autoriai registracijos metu neteikia projekto stendinio pristatymo.
 5. Rekomenduojama aplinkotyros, programavimo, robotikos, energetikos ar inžinerijos kategorijų projekto aprašo struktūra:
  • Titulinis puslapis (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), autoriaus amžius; vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas);
  • Santrauka. Šioje dalyje būtina pristatyti problematiką ir aktualumą, tikslą, naudotus metodus, svarbiausius rezultatus/išvadas. Santrauka pateikiama atskirame puslapyje, žodžių skaičius tekste iki 300;
  • Įvadas;
  • Raktiniai žodžiai (nuo trijų iki šešių);
  • Sprendžiamos problemos/literatūros apžvalga;
  • Mokslinio tyrimo eiga ir naudotos priemonės;
  • Rezultatų analizė ir aptarimas;
  • Išvados;
  • Darbo apraše cituojamos literatūros sąrašas;
  • Trumpa informacija apie institucijas (organizacijas) ir (ar) asmenis, padėjusius atlikti tyrimą;
  • Bendra projekto aprašo (į kurį įeina tekstas, lentelės, grafinė medžiaga, cituojamos literatūros sąrašas ir kt., išskyrus titulinį puslapį) apimtis turėtų būti ne mažiau kaip dešimt A4 formato puslapių, tačiau neturi viršyti dvidešimties puslapių (be priedų, kurie gali būti, pvz.: žemėlapiai, pirminių duomenų lentelės, didelio formato paveikslai, ir kt.). Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu, puslapiai numeruojami. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių – po 2 cm. Projekto aprašo failas  PDF formatu neturi viršyti 15 MB.
 6. Rekomenduojama aplinkotyros, programavimo, robotikos, energetikos ar inžinerijos kategorijų projekto stendinio pranešimo struktūra:
  • Antraštė (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas);
  • Įvadas;
  • Tikslas ir uždaviniai;
  • Mokslinio tyrimo eiga ir naudotos priemonės;
  • Rezultatų analizė ir aptarimas;
  • Išvados;
  • Pranešime cituojamos literatūros sąrašas;
  • Stendinis pranešimas (į kurį įeina tekstas, lentelės, grafinė medžiaga, cituojamos literatūros sąrašas) neturi viršyti vieno A3 formato puslapio. Failas pateikiamas PDF formatu iki 15 MB apimties.
 7. Meno kategorijos projekto – fotografijos – reikalavimai:
  • Registracijos metu dalyviai fotografijas pateikia elektroniniu formatu;
  • Maksimalus fotografijų skaičius – 1;
  • Vienos nuotraukos failo dydis neturi viršyti 10 MB;
  • Priimamos nuotraukos tik JPEG ir JPG formatu;
  • Būtina parengti trumpą (iki puslapio) fotografijos darbo aprašymą (anotaciją), kuriame pristatoma kūrinio perteikiama pagrindinė mintis;
  • Fotografijos darbo aprašymo (anotacijos) apimtis neturi viršyti A4 formato puslapio. Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių – po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu.
 8. Meno kategorijos projekto – trumpametražio filmo – reikalavimai:
  • Dalyviai trumpametražius filmus turi patalpinti į YouTube vaizdo įrašų platformą. Klipo pavadinimas turi prasidėti „VILIPO 2022:”, o po dvitaškio įrašomas pačių dalyvių sugalvotas pavadinimas. YouTube nuoroda į klipą turi būti nurodyta paraiškos teikimo metu;
  • Filmo trukmė – nuo 2 iki 6 min;
  • Filmo montavimui galima naudoti tik savo filmuotą medžiagą;
  • Baigiamojo etapo dalyviai privalo turėti trumpametražio filmo failo kopiją USB atmintuke arba išoriniame diske. Rekomenduojami šie failų formatai: .mp4, .mov, .flv, .wmv;
  • Jei kurtame filme kalbama kita nei anglų kalba, jis turi būti subtitruotas anglų kalba;
  • Trumpametražio filmo aprašymo (anotacijos) apimtis neturi viršyti vieno A4 formato puslapio. Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių – po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu.
 9. Meno kategorijos projekto – plakato dizaino – reikalavimai ir rekomenduojama projekto aprašo struktūra:
  • Titulinis puslapis (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), autoriaus amžius; vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas)
  • Anotacija. Šioje dalyje trumpai pristatoma plakato dizaino idėja. Žodžių skaičius tekste iki 300.
  • Raktiniai žodžiai (nuo trijų iki šešių);
  • Projektavimas. Skyriaus apimtis – nuo vieno iki trijų puslapių. Šiame skyriuje aprašoma kuriamo plakato projektavimas, kūrimo eiga ir rezultatai:
   • Idėjos paieška, analogai, jų analizė, apibendrinimas. Šiame poskyryje įvardijama darbo idėja, paaiškinama, kaip kilo idėja. Pateikiami projektuojamo plakato analogų vaizdai (nuotraukos, eskizai, piešiniai ar ), aprašymai.
   • Idėjos įgyvendinimo etapai. Šiame poskyryje nurodomi atlikti plakato kūrimo ir apipavidalinimo darbai: plakato eskizai, brėžiniai, maketai ar kitos kūrybinio proceso dokumentavimo formos.
  • Darbo apraše cituojamos literatūros sąrašas;
  • Trumpa informacija apie institucijas (organizacijas) ir (ar) asmenis, padėjusius atlikti projektą.
  • Projekto aprašo apimtis nuo trijų iki šešių A4 formato puslapių. Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių – po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu. Failo dydis neturi viršyti 10 MB.
  • Galutinis plakato pristatymas. Plakato elektroninės versijos failas turi būti pateiktas PDF, JPEG arba JPG formatu;
  • Plakato failo dydis neturi viršyti 10 MB;
 10. Meno kategorijos projekto – produkto dizaino – reikalavimai ir rekomenduojama projekto aprašo struktūra:
  • Titulinis puslapis (mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-iai), autoriaus amžius; vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas)
  • Anotacija. Šioje dalyje trumpai pristatoma produkto dizaino idėja. Žodžių skaičius tekste iki 300.
  • Įvadas;
  • Raktiniai žodžiai (nuo trijų iki šešių);
  • Projektavimas. Skyriaus apimtis – nuo vieno iki trijų puslapių. Šiame skyriuje aprašoma kuriamo produkto projektavimas, kūrimo eiga ir rezultatai:
   • Idėjos paieška, analogai, jų analizė, apibendrinimas. Šiame poskyryje įvardijama darbo idėja, paaiškinama, kaip kilo idėja. Pateikiami projektuojamo produkto analogų vaizdai (nuotraukos, eskizai, piešiniai ar ), aprašymai.
   • Idėjos įgyvendinimo etapai. Šiame poskyryje nurodomi atlikti produkto kūrimo ir apipavidalinimo darbai: produkto eskizai, brėžiniai, maketai ar kitos technologinio proceso dokumentavimo formos.
  • Galutinio produkto pristatymas. Šiame poskyryje pateikiamos sukurto produkto nuotraukos, trumpas dizaino idėjos ir funkcionalumo pristatymas, atsižvelgiant į naudą visuomenei ir poveikį aplinkai.
  • Darbo apraše cituojamos literatūros sąrašas;
  • Trumpa informacija apie institucijas (organizacijas) ir (ar) asmenis, padėjusius atlikti projektą.
  • Projekto aprašo apimtis nuo penkių iki dešimties A4 formato puslapių. Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių – po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu. Failo dydis neturi viršyti 15 MB.
  • Stendinis pranešimas turi atitikti projekto aprašo struktūrą: įvadas, projektavimas, galutinis produkto pristatymas, cituojamos literatūros sąrašas. Stendinis pranešimas neturi viršyti vieno A3 formato puslapio. Failas pateikiamas PDF formatu iki 15 MB apimties.
 11. Kūrybinio rašymo projekto reikalavimai:
  • Registracijos metu dalyviai rašto darbus (lietuvių arba anglų kalba) pateikia elektroniniu formatu;
  • Failas turi būti konvertuotas į PDF formatą;
  • Kūrybinis rašto darbas gali būti apsakymas arba esė;
  • Rašto darbe privalomas titulinis puslapiis, kuriame būtų nurodyta mokykla ar kita atstovaujama institucija; darbo pavadinimas; autorius (-ė) nurodant amžių, vadovas; metai, kuriais teikiamas darbas;
  • Jei rašoma esė, apraše nurodomas cituojamos literatūros sąrašas;
  • Kūrybinio rašto darbo apimtis neturėtų būti didesnė kaip 2000 žodžių (be literatūros sąrašo);
  • Vieno puslapio dydis, kuriame pateikiamas kūrybinis rašto darbas, turi būti A4 formato. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių – po 2 cm. Tekstas turi būti renkamas Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu.
  • Kūrybinio rašto darbo aprašymo (anotacijos) apimtis neturi viršyti vieno A4 formato puslapio. Tekstas renkamas 1,5 tarpo tarp eilučių intervalu, Times New Roman arba Calibri 12 dydžio šriftu. Dešinės ir kairės lapo paraščių matmenys turi būti po 2,5 cm, o viršutinės ir apatinės paraščių – po 2 cm. Dokumentas pateikiamas PDF formatu.
 12. Trumpame (iki 3 min) bet kurios kategorijos projekto žodinio pristatymo įraše darbo autoriai turėtų trumpai pristatyti savo darbo problematiką, tikslą, taikytus metodus, gautus rezultatus bei akcentuoti savo projekto išskirtinumą, aktualumą, sąsają su konkurso vizija. Pristatymo metu darbo autoriai gali naudoti vaizdines priemones (stendinį pristatymą, PowerPoint pateiktis), kurios iliustruoja projektą.

VI. DARBŲ VERTINIMAS

 1. Projektus, pateiktus konkurso nacionaliniam ir tarptautiniam etapams, vertina septynių kategorijų ekspertų komisijos, sudarytos iš Vilniaus universiteto dėstytojų ir Lietuvos mokyklų mokytojų. Mokinių darbams vadovaujantys asmenys negali būti konkursui teikiamų projektų vertinimo komisijos nariais. Ekspertų komisijų sudėtis patvirtinama VIMS – International Meridian School direktoriaus įsakymu, gavus VILIPO organizacinio komiteto pritarimą.
 2. Vertinant projektus atsižvelgiama į idėjos originalumą ir moksliškumą, tyrimo atlikimo meistriškumą bei kruopštumą, tyrimo metodikos naujumą, darbo atlikimo savarankiškumą, projekto aprašo ir stendinio pristatymo estetinį vaizdą bei autorių gebėjimą pristatyti ekspertams projekto idėją, jos išpildymą.
 3. Projektas nevertinamas, jeigu:
  • yra pateiktas pasibaigus nurodytam terminui;
  • darbo pobūdis aplinkotyros, programavimo, robotikos, energetikos ar inžinerijos kategorijose nėra tiriamasis (pvz.: referatas ar literatūros apžvalga be savarankiškai gautų rezultatų);
  • meno ir kūrybinio rašymo kategorijose projektas pateikiamas be aprašo/anotacijos (tik pats produktas – trumpas filmas, rašinys, plakatas ar fotografija).
 4. Jei konkurso dalyvis nesilaiko 13 – 20 punktuose keliamų raštvedybos ir struktūros reikalavimų projekto aprašui, jo stendiniam ir žodiniam pristatymui, mažėja projekto bendras įvertinimas.

VII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 1. Konkurso dalyviams įteikiami VILIPO nacionalinio etapo dalyvio diplomai; prizininkai apdovanojami konkurso nugalėtojų diplomais, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo aplinkos skyriaus atminimo dovanėlėmis.

VIII. KONKURSO FINANSAVIMAS

 1. Konkursą finansuoja VIMS – International Meridian School.
 2. Dalyvavimas konkurso nacionaliniame etape yra nemokamas.
 3. Dalyvavimas tarptautiniame konkurso etape yra mokamas. Dalyvio mokestis yra 30 Eur. Lietuvos mokiniai gali pretenduoti į organizatoriaus teikiamą stipendiją konkurso tarptautinio etapo dalyvio mokesčiui padengti.

IX. ORGANIZATORIAI

 1. Konkursą organizuoja VIMS – International Meridian School, bendradarbiaudama su Fizinių ir technologijos mokslų centru, Vilniaus licėjumi, Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Bendradarbiaujančių institucijų atstovai formuoja VILIPO organizacinį komitetą (toliau – komitetas). Komitetas teikia VIMS – International Meridian School direktoriui konkurso nuostatus tvirtinimui, dalyvauja organizuojant konkurso veiklas, numatytas bendradarbiavimo sutartyje.
 2. Esant būtinybei, organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus. Galimi nuostatų pasikeitimai bus skelbiami konkurso interneto tinklalapyje vilipo.lt.
 3. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje vilipo.lt; papildoma informacija teikiama el. paštu info@vilipo.lt.
Scroll to top